Maciej Lewandowski

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Oferta Kancelarii Radcy Prawnego

Maciej Lewandowski

Prawo cywilne

  • reprezentacja procesowa Klientów Kancelarii na wszelkich etapach postępowań sądowych
  • przygotowanie pism procesowych na poszczególnych etapach postępowania
  • przygotowanie umów i ich analiza pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
  • opiniowanie umów przedkładanych przez Klientów Kancelarii, udział w negocjacjach z kontrahentami
  • opracowanie kompleksowych opinii prawnych
  • doradztwo i kompleksowa pomoc w sprawach z zakresu prawa rzeczowego
  • usługi prawne na etapie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego

Prawo gospodarcze w tym handlowe

  • bieżąca obsługa prawna związana z działalnością podmiotów gospodarczych
  • reprezentacja wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń oraz obsługa prawna zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń oraz posiedzeń innych organów spółek, projektowanie i opiniowanie uchwał
  • sporządzanie i opiniowanie umów, porozumień, listów intencyjnych
  • pomoc prawna w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • prowadzenie spraw gospodarczych i reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniu sądowym i przedsądowym
  • zakładanie, likwidacja, przekształcanie, łączenie spółek prawa handlowego

Prawo administracyjne

  • reprezentacją w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i organami administracyjnymi wszystkich instancji
  • sporządzaniem wszelkich podań, wniosków, zażaleń i innych pism w postępowaniu administracyjnym
  • przygotowaniem analiz prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego, procesowego, procedury sądowo - administracyjnej oraz z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji

Odszkodowania

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych w tym min:

zadośćuczynienia, odszkodowania, renty należnych poszkodowanym w związku z

  • doznanymi obrażeniami ciała
  • błędami medycznymi
  • wypadkami przy pracy
  • śmiertelnymi wypadkami komunikacyjnymi
  • wypadkami w rolnictwie
  • szkodą na pojeździe
  • najmem pojazdu zastępczego
  • szkodami majątkowymi

Prawo rodzinne i opiekuńcze

  • prowadzenie spraw o rozwód i separację
  • przygotowanie porozumień małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi i utrzymywaniu kontaktów z dziećmi po rozwodzie
  • reprezentacja ojców w sprawach o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej
  • prowadzenie spraw o kontakty z dzieckiem
  • dochodzenie alimentów, zmiana wysokości alimentów, stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, itp.
  • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego małżonków
  • sprawy o pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej
  • pomoc prawna w sprawach nieletnich i reprezentacja praw poszkodowanych w postępowaniu w sprawach nieletnich
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie

Spadki i darowizny

  • stwierdzenie nabycia spadku
  • zachowek
  • dział spadku
  • nieważność testamentu
  • zmiana postanowienia spadkowego
  • wydziedziczenie
  • darowizny

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  •  odwołania od decyzji KRUS, ZUS w tym min. dotyczących emerytur, rent, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i innych
  • reprezentacja przed sądem zarówno pracowników, jak i pracodawców
  • odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę, zwolnienia dyscyplinarnego, przywrócenia do pracy, ustalenia stosunku pracy, o wynagrodzenie za pracę, nadgodziny
  • umowy o zakazie konkurencji i wzajemnymi roszczeniami wynikającymi z tych umów
  • sprawy o mobbing, dyskryminację w pracy i naruszenie dóbr osobistych pracownika

Prawo karne i wykroczenia

Od 1 lipca 2015 r. zrównane zostały uprawnienia procesowe adwokatów i radców prawnych. W związku z tym radca prawny może występować w roli obrońcy w postępowaniu karnym i wykroczeniowym na takich samych zasadach jak adwokat.

  • doradztwo prawne oraz reprezentacja pokrzywdzonych przestępstwem
  • analiza oraz sporządzanie pism procesowych, w tym odpowiedzi na akt oskarżenia, prywatne akty oskarżenia, powództwa cywilne w ramach procesu karnego
  • reprezentowanie i obrona praw na każdym etapie postępowania karnego, wykroczeniowego (postępowanie przygotowawcze w tym przed Policją i Prokuraturą, postępowanie przed  sądami karnymi powszechnymi)

Kontakt

Maciej Lewandowski

+48 535 415 354

Napisz do mnie

Napisz wiadomość na e-mail kontakt@kancelarialewandowski.com lub skorzystaj z poniższego formularza:

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

Zasięgnij opinii na miejscu

Łomża

ul. Sikorskiego 166 lok. 1.08

 

poniedziałek - piątek:

9:00 - 15:00

 

Kancelaria znajduje się na pierwszym piętrze w Parku Przemysłowym Łomża

Copyright © KANCELARIA LEWANDOWSKI   |   Web Design - Yes White Studio

Copyright © KANCELARIA LEWANDOWSKI   |   Web Design - Yes White Studio